• Zapraszamy na balik karnawałowy dla przedszkolaków "Karnawał w kolorze tęczy" wtorek 14.01.2020 godzina 10.00

Koncepcja pracy Przedszkola

Przedszkole FUAM Parkowe Skrzaty działa na podstawie autorskiej koncepcji Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren – partnera merytorycznego projektu.

Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznych i inspirujących warunków rozwoju dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Główne obszary programowe realizowane w naszym przedszkolu:

1. Zapewnienie dzieciom dobrego przejścia i adaptacji do przedszkola i szkoły poprzez realizację programów adaptacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny.

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to duże wyzwanie dla każdego dziecka, gdyż oznacza dla niego szereg nowości i zmian, z którymi musi sobie poradzić w krótkim czasie. Dlatego zapewnienie dzieciom dobrego przejścia i adaptacji przedszkolnej jest na początku najważniejszym zadaniem nauczyciela.

Podstawowym celem procesu adaptacji jest umożliwienie dziecku zdobycia zaufania do nowego otoczenia oraz stworzenie więzi z nauczycielem przy współpracy z rodzicami.

Proces adaptacji jest dostosowany indywidualnie do każdego dziecka i prowadzony w ścisłej współpracy z rodzicami. Rodzic lub inna osoba bliska powinna towarzyszyć dziecku w pierwszych dniach w przedszkolu, gdyż dzięki obecności osoby bliskiej dziecko czuje się bezpiecznie i może aktywnie poznawać otoczenie.

Okres adaptacji wynosi przeciętnie od tygodnia do 3 tygodni, a czas w którym rodzic towarzyszy dziecku jest ustalany indywidualnie, gdyż zależy od wielu czynników: np., wieku dziecka, stopniem samodzielności, temperamentu. Okres adaptacji jest zakończony, gdy dziecko akceptuje swojego wychowawcę jako swojego opiekuna i coraz bardziej samodzielnie radzi sobie w przedszkolu.

Proces adaptacji dziecka do rzeczywistości przedszkolnej powinien przebiegać stopniowo, by wysiłek związany z poznawaniem nowego otoczenia rozłożyć w czasie. W naszym przedszkolu program adaptacyjny dzielimy na :

 • adaptację wstępną –list do dziecka, spotkanie informacyjne dla rodziców, spotkania wstępne
 • adaptację właściwą, podczas której dziecko w towarzystwie opiekuna nawiązuje bliski kontakt z nauczycielem, nauczyciel stopniowo przejmuje opiekę nad dzieckiem, przeprowadza pierwsze rozstania, stopniowo wydłuż samodzielny czas pobytu dziecka w przedszkolu
 • Pomyślna adaptacja jest podstawą późniejszego dobrego funkcjonowania dziecka w placówce.

2. Planowanie codziennego życia w placówce, w oparciu o indywidualne potrzeby dzieci i z ich udziałem, poprzez odpowiednią organizacja sytuacji: odpoczynku, powitania i pożegnania, posiłków, czynności higienicznych.

Sytuacje codzienne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju. Wtedy zaspakajane są podstawowe potrzeby: fizjologiczne i emocjonalne dziecka.

Codzienne sytuacje to również ważna okazja do uczenia się: rozpoznawania i zaspakajania swoich potrzeb, uczenia się samodzielności i doświadczania poczucia kompetencji, doświadczenia poczucia wspólnoty.

Staramy się tak zaplanować codzienność w przedszkolu, aby uwzględniać indywidualne potrzeby dzieci, zapewnić im poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego oraz uczynić te sytuacje interesującymi i angażującymi dla dzieci:

 • Stosowane są indywidualne rytuały pożegnania z rodzicami
 • Posiłki w przyjaznej atmosferze. Żadne dziecko nie jest zmuszane ani zachęcane do jedzenia. Dzieci mają stały dostęp do napojów.
 • Codzienny relaks, możliwość snu dla dzieci, które tego potrzebują
 • Dzieci korzystają z toalety zawsze wtedy, kiedy potrzebują
 • Codziennie przebywają na świeżym powietrzu
 • Czynności opiekuńcze oparte są na szacunku oraz uważnej i życzliwej pomocy wobec dziecka

3. Stymulowanie procesu uczenia się małych dzieci, w kierunku nabywania wiedzy i kompetencji emocjonalnych, poznawczych i społecznych.

Oferta edukacyjna przedszkola oparta jest na podstawowych zasadach związanych z prawidłowościami uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym:

 • Dzieci uczą się w sposób aktywny, poprzez obserwowanie, odkrywanie , badanie, eksperymentowanie, tworzenie.
 • Dzieci uczą się poprzez praktyczne wykonywanie różnych czynności, poprzez konkretne działania na rzeczywistych obiektach.
 • Uczą się najlepiej poprzez wszystkie zmysły. Wąchając, smakując, obserwując, dotykając, słuchając, przemieszczając się dzieci zdobywają wiedzę o świecie.
 • Dzieci uczą się najlepiej w codziennych, naturalnych dla nich sytuacjach takich jak posiłki, spacery, rozmowy z najbliższymi. Najbliższe otoczenie jest dla nich najlepszym materiałem do nauki.
 • Od urodzenia żyją w świecie społecznym, uczą się najchętniej i najłatwiej wszystkiego, co ma związek z innymi ludźmi.
 • Małe dzieci rozwijają się holistycznie. Wszystkie sfery ich rozwoju przenikają się i wzajemnie na siebie wpływają: fizyczna, emocjonalna, społeczna, poznawcza

Stymulowanie procesu uczenia się dzieci na zajęciach przedszkolnych odbywa się poprzez:

 • Obserwację i dokumentację rozwoju dziecka.
 • Pracę metodą projektów opracowaną przez światowego eksperta wczesnej edukacji prof. L. G. Katz, rozwijająca naturalną ciekawość i aktywność badawczą dzieci
 • Uczącą i przyjazną dziecku przestrzeń
 • Swobodny dostęp do różnorodnych materiałów i pomocy edukacyjnych (naturalnych, codziennego użytku, plastycznych)
 • Dodatkowe zajęcia edukacyjne: język angielski 2 razy w tygodniu, przedstawienia i zajęcia teatralne

4. Rozwijanie współpracy zespołu placówki z rodziną w kierunku wspólnych uzgodnień i działań na rzecz dobra dzieci.

Uznajemy, że rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka. Są ekspertami w sprawach swoich dzieci. Rodzice mają prawo do współdecydowania o sprawach dotyczących ich dzieci w przedszkolu.

Budujemy i rozwijamy współpracę z rodziną poprzez:

 • aktywny udział rodziców w procesie adaptacji;
 • aranżacja przestrzeni sprzyjająca codziennej obecności rodzin w przedszkolu
 • wymianę informacji o rozwoju, postępach, problemach i osiągnięciach dziecka poprzez różne formy komunikacji, w tym prowadzenie rozmów rozwojowych
 • spotkania grupowe i wspólne świętowanie
 • zaangażowanie rodziców w edukację swoich dzieci;
 • uwzględnienie indywidualności i różnorodności rodzin w przedszkolu

5. Rozwijanie współpracy w zespole placówki w kierunku jakościowej i efektywnej praktyki z dziećmi i z ich rodzicami.

Każda grupa w przedszkolu jest prowadzona przez jednego lub dwóch (grupa najmłodsza) wykwalifikowanych nauczycieli przedszkolnych oraz asystentkę. Dwoje wychowawców odpowiedzialnych za dzieci, jest podstawą, by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego dzieci i adekwatnie wspierać ich indywidualny przebieg rozwoju.

Cały zespól został dodatkowo przeszkolony przez Instytut Małego Dziecka z koncepcji pracy, na której podstawie działa przedszkole. Planujemy stale podnosić swoje kompetencje osobiste i zawodowe przez dalsze szkolenia, systematyczne spotkania zespołu oraz konsultacje z Instytutem Małego Dziecka.

Podstawą współpracy między specjalistami jest systematyczna wymiana informacji o rozwoju dzieci i całej grupy, wspólne planowanie i dokumentowanie pracy pedagogicznej.

Wspólne spotkania w zespole są okazja do wzajemnego uczenia się i wsparcia.


Pobierz Koncepcję Pedagogiczną Przedszkola