• Zapraszamy Przedszkolaki na przedstawienie "Zobacz, posłuchaj, zaśpiewaj jak ciekawy jest Poznań" 4.04.2019 g. 14.15

Koncepcja pracy Przedszkola

Przedszkole FUAM Parkowe Skrzaty działa na podstawie autorskiej koncepcji Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren – partnera merytorycznego projektu.

Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznych i inspirujących warunków rozwoju dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Główne obszary programowe realizowane w naszym przedszkolu:

1. Zapewnienie dzieciom dobrego przejścia i adaptacji do przedszkola i szkoły poprzez realizację programów adaptacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny.

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to duże wyzwanie dla każdego dziecka, gdyż oznacza dla niego szereg nowości i zmian, z którymi musi sobie poradzić w krótkim czasie. Dlatego zapewnienie dzieciom dobrego przejścia i adaptacji przedszkolnej jest na początku najważniejszym zadaniem nauczyciela.

Podstawowym celem procesu adaptacji jest umożliwienie dziecku zdobycia zaufania do nowego otoczenia oraz stworzenie więzi z nauczycielem przy współpracy z rodzicami.

Proces adaptacji jest dostosowany indywidualnie do każdego dziecka i prowadzony w ścisłej współpracy z rodzicami. Rodzic lub inna osoba bliska powinna towarzyszyć dziecku w pierwszych dniach w przedszkolu, gdyż dzięki obecności osoby bliskiej dziecko czuje się bezpiecznie i może aktywnie poznawać otoczenie.

Okres adaptacji wynosi przeciętnie od tygodnia do 3 tygodni, a czas w którym rodzic towarzyszy dziecku jest ustalany indywidualnie, gdyż zależy od wielu czynników: np., wieku dziecka, stopniem samodzielności, temperamentu. Okres adaptacji jest zakończony, gdy dziecko akceptuje swojego wychowawcę jako swojego opiekuna i coraz bardziej samodzielnie radzi sobie w przedszkolu.

Proces adaptacji dziecka do rzeczywistości przedszkolnej powinien przebiegać stopniowo, by wysiłek związany z poznawaniem nowego otoczenia rozłożyć w czasie. W naszym przedszkolu program adaptacyjny dzielimy na :

 • adaptację wstępną –list do dziecka, spotkanie informacyjne dla rodziców, spotkania wstępne
 • adaptację właściwą, podczas której dziecko w towarzystwie opiekuna nawiązuje bliski kontakt z nauczycielem, nauczyciel stopniowo przejmuje opiekę nad dzieckiem, przeprowadza pierwsze rozstania, stopniowo wydłuż samodzielny czas pobytu dziecka w przedszkolu
 • Pomyślna adaptacja jest podstawą późniejszego dobrego funkcjonowania dziecka w placówce.

2. Planowanie codziennego życia w placówce, w oparciu o indywidualne potrzeby dzieci i z ich udziałem, poprzez odpowiednią organizacja sytuacji: odpoczynku, powitania i pożegnania, posiłków, czynności higienicznych.

Sytuacje codzienne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju. Wtedy zaspakajane są podstawowe potrzeby: fizjologiczne i emocjonalne dziecka.

Codzienne sytuacje to również ważna okazja do uczenia się: rozpoznawania i zaspakajania swoich potrzeb, uczenia się samodzielności i doświadczania poczucia kompetencji, doświadczenia poczucia wspólnoty.

Staramy się tak zaplanować codzienność w przedszkolu, aby uwzględniać indywidualne potrzeby dzieci, zapewnić im poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego oraz uczynić te sytuacje interesującymi i angażującymi dla dzieci:

 • Stosowane są indywidualne rytuały pożegnania z rodzicami
 • Posiłki w przyjaznej atmosferze. Żadne dziecko nie jest zmuszane ani zachęcane do jedzenia. Dzieci mają stały dostęp do napojów.
 • Codzienny relaks, możliwość snu dla dzieci, które tego potrzebują
 • Dzieci korzystają z toalety zawsze wtedy, kiedy potrzebują
 • Codziennie przebywają na świeżym powietrzu
 • Czynności opiekuńcze oparte są na szacunku oraz uważnej i życzliwej pomocy wobec dziecka

3. Stymulowanie procesu uczenia się małych dzieci, w kierunku nabywania wiedzy i kompetencji emocjonalnych, poznawczych i społecznych.

Oferta edukacyjna przedszkola oparta jest na podstawowych zasadach związanych z prawidłowościami uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym:

 • Dzieci uczą się w sposób aktywny, poprzez obserwowanie, odkrywanie , badanie, eksperymentowanie, tworzenie.
 • Dzieci uczą się poprzez praktyczne wykonywanie różnych czynności, poprzez konkretne działania na rzeczywistych obiektach.
 • Uczą się najlepiej poprzez wszystkie zmysły. Wąchając, smakując, obserwując, dotykając, słuchając, przemieszczając się dzieci zdobywają wiedzę o świecie.
 • Dzieci uczą się najlepiej w codziennych, naturalnych dla nich sytuacjach takich jak posiłki, spacery, rozmowy z najbliższymi. Najbliższe otoczenie jest dla nich najlepszym materiałem do nauki.
 • Od urodzenia żyją w świecie społecznym, uczą się najchętniej i najłatwiej wszystkiego, co ma związek z innymi ludźmi.
 • Małe dzieci rozwijają się holistycznie. Wszystkie sfery ich rozwoju przenikają się i wzajemnie na siebie wpływają: fizyczna, emocjonalna, społeczna, poznawcza

Stymulowanie procesu uczenia się dzieci na zajęciach przedszkolnych odbywa się poprzez:

 • Obserwację i dokumentację rozwoju dziecka.
 • Pracę metodą projektów opracowaną przez światowego eksperta wczesnej edukacji prof. L. G. Katz, rozwijająca naturalną ciekawość i aktywność badawczą dzieci
 • Uczącą i przyjazną dziecku przestrzeń
 • Swobodny dostęp do różnorodnych materiałów i pomocy edukacyjnych (naturalnych, codziennego użytku, plastycznych)
 • Dodatkowe zajęcia edukacyjne: język angielski 2 razy w tygodniu, przedstawienia i zajęcia teatralne

4. Rozwijanie współpracy zespołu placówki z rodziną w kierunku wspólnych uzgodnień i działań na rzecz dobra dzieci.

Uznajemy, że rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka. Są ekspertami w sprawach swoich dzieci. Rodzice mają prawo do współdecydowania o sprawach dotyczących ich dzieci w przedszkolu.

Budujemy i rozwijamy współpracę z rodziną poprzez:

 • aktywny udział rodziców w procesie adaptacji;
 • aranżacja przestrzeni sprzyjająca codziennej obecności rodzin w przedszkolu
 • wymianę informacji o rozwoju, postępach, problemach i osiągnięciach dziecka poprzez różne formy komunikacji, w tym prowadzenie rozmów rozwojowych
 • spotkania grupowe i wspólne świętowanie
 • zaangażowanie rodziców w edukację swoich dzieci;
 • uwzględnienie indywidualności i różnorodności rodzin w przedszkolu

5. Rozwijanie współpracy w zespole placówki w kierunku jakościowej i efektywnej praktyki z dziećmi i z ich rodzicami.

Każda grupa w przedszkolu jest prowadzona przez jednego lub dwóch (grupa najmłodsza) wykwalifikowanych nauczycieli przedszkolnych oraz asystentkę. Dwoje wychowawców odpowiedzialnych za dzieci, jest podstawą, by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego dzieci i adekwatnie wspierać ich indywidualny przebieg rozwoju.

Cały zespól został dodatkowo przeszkolony przez Instytut Małego Dziecka z koncepcji pracy, na której podstawie działa przedszkole. Planujemy stale podnosić swoje kompetencje osobiste i zawodowe przez dalsze szkolenia, systematyczne spotkania zespołu oraz konsultacje z Instytutem Małego Dziecka.

Podstawą współpracy między specjalistami jest systematyczna wymiana informacji o rozwoju dzieci i całej grupy, wspólne planowanie i dokumentowanie pracy pedagogicznej.

Wspólne spotkania w zespole są okazja do wzajemnego uczenia się i wsparcia.


Pobierz Koncepcję Pedagogiczną Przedszkola